Olga(Belle du Jour vom Grafenland) DKCH, KBHJV17, KLBJVCH, KLBV17, KLBV18, HCAV17, HVAJV17, KLBJUB17, SLOJCH